นโยบายของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
 นโยบายของโรงพยาบาล

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการจัดการคุณภาพ

นโยบาย์พลังงาน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายระบบมาตรฐาน ISO15189

นโยบายเรื่องโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาเป็นเขตปลอดบุหรี่

นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสารสนเทศ

นโยบายด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหาร

นโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

มาตรฐานที่โรงพยาบาลได้รับ

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสารสนเทศ (ENG)