โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงดบัสวินี สุขโขใจวรัตถ์กุล
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงดบัสวินี สุขโขใจวรัตถ์กุล
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต ((เกียรตินิยมอันดับ 1)) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กุมารเวชศาสตร์ สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลรามาธิบดี
กุมารแพทย์ ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 15.00 น.
พุธ 08.00 - 20.00 น.
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์กุมารเวชกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ