วัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าระบบจองวัคซีนโมเดอร์นา

ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าระบบจองวัคซีนโมเดอร์นา
* กรณีที่ซื้อผ่าน SHOPEE เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว ให้ทำการกดที่ "ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับสินค้า" หลังจากนั้น 7 วันจะสามารถเข้าระบบจองวันฉีดได้

ขั้นตอนการจองวันฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ขั้นตอนการโอนสิทธิ์วัคซีนโมเดอร์นา

* ท่านสามารถเลือกวันฉีดได้ตามที่โรงพยาบาลกำหนด ดังนี้ 6 - 8 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 - 15.00 น.

* กรุณาอ่านคำแนะนำการฉีดวัคซีนให้ละเอียดก่อนทำการจองวันฉีดวัคซีน
** กรุณาทำการจองวันฉีดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการ
*** กรณีที่ชื่อเจ้าของสิทธิ์กับผู้ที่จะรับวัคซีนเป็นคนละคน จะต้องทำการโอนสิทธิ์ให้เรียบร้อย ก่อนทำการจองวันและเวลา
**** กรณีที่ท่านทำการจองวันและเวลาฉีดไว้ แล้วไม่มาตามนัด ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในวัคซีนของท่าน เพราะวัคซีนมีอายุจำกัด ไม่สามารถจะเก็บไว้ใช้ต่อได้

จองวันฉีดวัคซีนโมเดอร์นา คลิก >> : https://bit.ly/3BRPcK5