ระบบมาตราฐาน
logo


มาตรฐาน SHA( Amazing Thailand Safety & Health Administration)เป็นโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


ระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001 : 2005
ระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001 : 2013
(Certificate Number : 37776/C/0001/UK/En)


ได้รับการรับรองมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558


ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO15189 : 2012
และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามรายการและวิธีการทดสอบที่กำหนด โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (หมายเลขทะเบียน : 4085/53)


ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO15190 : 2003
และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (หมายเลขทะเบียน : 4085/53)


มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
(Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital ; HA&HPH) จากสถาบันรับรองคุณภาพสภาพพยาบาล (องค์การมหาชน)


มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)"ระดับพื้นฐาน"