logo

ศูนย์ไตเทียมให้การตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม ทั้งชนิดเรื้อรัง และเฉียบพลันด้วยเครื่องมือทันสมัยซึ่งสามารถให้บริการ ล้างไตแก่ผู้ป่วยได้ถึง 16 คน ในเวลาเดียวกัน โดยทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง
• ได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา
• ตัวกรองเลือดแบบสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่สูงกว่ามาตรฐาน AAMI
• ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวาง สะอาด สะดวกสบายเพิ่มขึ้น
• ให้บริการโทรทัศน์ 1 เครื่อง/คน
• ขณะฟอกเลือดสามารถอ่านหนังสือ นอนหลับพักผ่อนได้
• ให้บริการฟอกเลือดสิทธิประกันสังคม/สปสช.
• ให้บริการฟอกเลือดเบิกตรงสวัสดิการราชการ
• ให้บริการอาหารราคาพิเศษขณะฟอกเลือด
• ให้บริการฟอกเลือดฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงราคาพิเศษ


ราคาสำหรับการชำระเงินสด
- ราคา 2,500 บาท/ครั้ง (สำหรับคนไข้คนไทย)
- ไม่มีค่าบริการ

สิทธิ์ประกันสังคม ฟอกไตได้ 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์
- โรงพยาบาลตั้งเบิกให้ 1,500 บาท/ครั้ง
- จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ครั้ง
- โรงพยาบาลให้ส่วนลด 300 บาท/ครั้ง
- จ่ายเพิ่มเพียง 700 บาท/ครั้ง
- ไม่มีค่าบริการ

สิทธิ์ สปสช.
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2551
- โรงพยาบาลตั้งเบิกให้ 1,500 บาท/ครั้ง
- จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ครั้ง
- กรณีอายุ 60 ปี ขึ้นไปและมีโรคร่วม โรงพยาบาลตั้งเบิกให้ 1,500 + 200(ค่าความเสี่ยงสูง) บาท/ครั้ง
- จ่ายเพิ่ม 800 บาท/ครั้ง
- ไม่มีค่าบริการ

กรณีไตวายเรื้อรัง หลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2551
- ผู้ที่ได้รับการอนุมัติสิทธิฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยผ่านการฟอกไตทางหน้าท้องแล้วไม่ได้ผล โรงพยาบาลตั้งเบิกให้ 1,500 บาท/ครั้ง ตามสิทธิ์
- จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ครั้ง
- กรณีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคร่วม โรงพยาบาลตั้งเบิกให้ 1,500 + 200(ค่าความเสี่ยงสูง) บาท/ครั้ง
- จ่ายเพิ่ม 800 บาท/ครั้ง
- ไม่มีค่าบริการ

เอกสารกรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องเตรียมฟอกเลือดเบิกตรงสวัสดิการราชการ มีดังนี้
1. หนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไตไปสถานพยาบาลเอกชน
2. ใบส่งตัว
3. ประวัติการฟอกเลือด (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ไตเทียม
อาคาร B ชั้น 7 โทร. 038-317-333 ต่อ 3730 , 3731
หรือ 083-1114599

 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม