logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดการบรรยายเรื่องการป้องกันโรคเมอร์สและการล้างมืออย่างถูกวิธี

    10 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดการบรรยายเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดิน หายใจตะวันออกกลาง(เมอร์ส)และการล้างมืออย่างถูกวิธี โดยคุณเยาวลักษณ์ บัณฑิตจีน พยาบาลควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวในอำเภอศรีราชา ณ ห้องประชุม ชั้น4 ห้อง 4/1 พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติการล้างมือและการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ภายหลังการอบรมคุณนัยน์ปพร เรืองนวมดี ผู้จัดการแผนกบริหารงานขายโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวที่ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย