logo
  • วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้สนับสนุนกิจกรรมชุมชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมศรีราชา

    วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นายแพทย์ ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมศรีราชา โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาออกบูธให้น้องๆได้เล่นเกมส์ฝึกพัฒนาการเรียนรู้เพื่อรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อมอบความรู้ และความสุขแก่เด็กๆ ซึ่งจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน แข็งแรง สมดังคำขวัญประจำวันเด็ก 2560 " เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง " พร้อมทั้งทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก จำนวน 3,000 บาท มอบให้กับทางอำเภอศรีราชา โดยมีนางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้รับมอบ