logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

    15 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น 6,500 บาท ในงานวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะขัดสน แต่มีความประพฤติดี