logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดกิจกรรมหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน” KM (Knowledge Management) DAY ครั้งที่ 1

    9 ตุลาคม 2560 นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ กรรมการประธานโครงการและคณะกรรมการจัดการความรู้ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดกิจกรรมหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน” KM (Knowledge Management) DAY ครั้งที่ 1 โดยรับเกียรติจาก นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมได้รับฟังประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ จากบุคลากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์สุทิน จันทิมา แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ คุณจิรศักดิ์ จิตนุ่ม พนักงานฝ่ายบริการ 2 และคุณศิริพร จิรประเสริฐวงศ์ พยาบาลวิสัญญี อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมประกวดเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจอีก 3 ท่าน ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ อีกทั้งได้แนะแนวทางการปฏิบัติตัวการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และ เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่องค์กร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา