logo
  • ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

    โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 31 มกราคม 2561 15.00 น. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกฎหมายการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุ รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง คุณสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา คุณหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณปวีณา ฤกษ์จารี ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพ และคุณสุจิตรา เทอดธีระกุล ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) บริเวณชั้น 2 ของอาคาร เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม และการใช้แผนอพยพ โดยร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2560 เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาต่อไป