logo
  • พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลพญาไทศรีราช

    23 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นับว่าเป็นสิริมงคลและเป็นการรับรองว่าเป็นบริษัทภาคธุรกิจเอกชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร ในการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สืบไป