logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดการฝึกอบรมให้กับคุณพ่อคุณแม่และผู้ที่สนใจในเรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก(CPR เด็ก)”

    วันที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดการฝึกอบรมให้กับคุณพ่อคุณแม่และผู้ที่สนใจในเรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก(CPR เด็ก)” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา . ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก (CPR เด็ก) โดยแพทย์หญิงฐิติมา คุรุพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกุมารเวชกรรม และมีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก กับหุ่นสอนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีความชำนาญการเฉพาะทางด้านช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินเป็นผู้ฝึกสอนดูแลประจำแต่ละกลุ่ม . การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านได้รู้จักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ . ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ