logo
  • 20 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

    20 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณกิ่งกาญจน์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติดีต่อไป