logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย(นอกเวลาทำการ)

    28 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย(นอกเวลาทำการ) โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิงนอกเวลาทำการและคุณหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผอ.ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้มีการจำลองเหตุการณ์ในเวลากลางคืน เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ณ ห้องควบคุมระบบChiler ชั้น 13 อาคาร A และมีเพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุมเนื่องจากอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร และมีบุคลากรจำกัดในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย ใช้แผนอพยพร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาต่อไป