logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2562

    29 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิง และคุณหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้มีการจำลองเหตุการณ์ เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ณ แผนกสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น4 อาคารA และมีเพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม โดยใช้แผนอพยพร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา และสภ.ศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจ และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในด้านความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยขึ้น