logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาเติมกำลังใจพนักงาน มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

    (22 พฤษภาคม 2558) นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา คุณมณีนาฏ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และคุณหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 แก่บุตรธิดาของพนักงานโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงาน ตลอดจนปลูกฝังให้ลูกหลานชาวพญาไทศรีราชา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม