logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดบรรยายเรื่องมะเร็งปากมดลูกในกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพสตรี

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “มะเร็งปากมดลูก” โดย แพทย์หญิงกรพินธุ์ รัตนสัจธรรม แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช ในกิจกรรม “ตลาดนัดสุขภาพสตรี” ณ OPD ชั้น 1 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพของสตรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาใช้บริการและร่วมซักถามในเรื่องของการฉีด วัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกกันเป็นจำนวนมาก