logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาบรรยาย “มะเร็งนรีเวชป้องกันได้” ณ บริษัทวาลีโอสยาม

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “มะเร็งนรีเวชป้องกันได้” ในกิจกรรมส่งเสริมสตรีในองค์กรเนื่องในวันสตรีสากลของบริษัทวาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ โดยภายในงานมีกลุ่มสตรีเข้าร่วมฟังบรรยายและซักถามถึงเรื่องของมะเร็งนรีเวชและการป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยการฉีดวัคซีน HPV กันเป็นจำนวนมาก