logo
  • ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา 14 ปี คณะแพทยศาสตร์ และ ครบรอบ 32 ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

    31 สิงหาคม 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม คุณนัยน์ปพร เรืองนวมดี ผู้จัดการแผนกขาย คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ และคณะ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา 14 ปี คณะแพทยศาสตร์ และ ครบรอบ 32 ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้รับมอบ