logo
  • ARMY Culture ความมีวินัยและความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิด Thai Hospitality

    วันที่ 21 กันยายน 2559โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางแห่งภาคตะวันออก ที่ให้บริการด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย พลิกโฉมวัฒนธรรมการบริการขององค์กร ด้วยการใช้กลยุทธ์ ARMY Culture ปลุกเร้าให้พนักงานยึดมั่นในวินัย ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และบริการอย่างไทย ดังนั้นนายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และทีมผู้บริหารได้ทำการเรียกแถวพนักงาน เวลา 6.30-7.30 น. เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คความพร้อมสะอาดเรียบร้อยด้านการแต่งกาย และมรรยาทในการต้อนรับด้วยการ”ไหว้อย่างไทย” โดยในทุกวันอังคารและศุกร์ พนักงานออฟฟิศและผู้บริหาร จะแต่งกายชุดไทยเพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์ความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับนโยบาย BDMS ในหัวข้อ Service with Thai Hospitality...คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ