logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา

    25 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบหมายให้นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์เข้าร่วมกับ เภสัชกร รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และเภสัชกร ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาวิชาชีพ และการฝึกงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี