logo
  • มูลนิธิเวชดุสิตฯ มอบชุด PPE แด่มูลนิธิชัยพัฒนา

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ นำโดย รองศาสตราจารย์อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ พร้อมนายแพทย์ไพศาล เลิศฤดีพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) จำนวน 2,000 ชุด แด่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

    ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ยังต้องทำงานอย่างหนักในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้น ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนสิ่งของเพื่อใช้ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล(Personal Protective Equipment-PPE)

    มูลนิธิเวชดุสิตฯ จึงมอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) จำนวน 2,000 ชุด ประกอบด้วย Isolation Gown และ Cover Gown ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค แด่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานที่มีความจำเป็น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส สำหรับใช้ในการรักษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มูลนิธิเวชดุสิตฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ให้ดีขึ้นต่อไป ให้คนไทยทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขดังเดิม